New

Антибактериален гел 350 ml

8.26 лв

Номер на разрешение на МЗ: 2699-1/06.04.2020 г.

Лице, което произвежда и предоставя на пазара биоцида: БИЛКА ЛАЙФСТАЙЛ ООД, 1616 гр. София, ул. „Ботко войвода” 14,  Тел.: + 359 2 971 3887, e-mail: office@bilkalifestyle.com, www.bilkalifestyle.com

Активно вещество: Етилов алкохол – 70 g/100 g Главна група 1 – Дезинфектанти. Продуктов тип 1 – Хигиена на човека. Категория на потребителите: масова. Вид на биоцида:  готов за употреба гел

Област на приложение: Биоцидът е с бактерицидно, фунгицидно (Candida albicans) и ограничено вирусоцидно (вируси с обвивка) действие, като областта на приложение е хигиенна дезинфекция на ръце.

Начин на употреба:  Биоцидът е готов за употреба. Втрива се в продължение на 1 минута в кожата на чисти и сухи ръце в количество не по-малко от 3ml, така че да поддържа кожата на ръцете мокра от дезинфектанта през цялото време на въздействие, т.е. възможно е и допълнително добавяне на биоцид над тези милилитри. Дезинфектантът се втрива в кожата на ръцете по стандартна техника за хигиенна дезинфекция на ръце, като след изтичане на времето на  въздействие се оставя да изсъхне.

ОПАСНО!

Предупреждения за опасност: H225 Силно запалими течности и пари.

Препоръки за безопасност: P102 Да се съхранява извън обсега на деца. P210 Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено. P403 + P235 Да се съхранява на добре проветриво място. Да се съхранява на хладно. P501 Съдът да се изхвърли в съотвествие с нормативната уредба. Съдържа: Citronellol, Geraniol, Linalool, Citral, d-limonene.

Мерки за оказване на първа помощ: ПРИ ВДИШВАНЕ: преместете пострадалия на открито. Ако дишането е затруднено, потърсете медицинска помощ. ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: потърсете медицинска помощ. Не предизвиквайте повръщане, освен ако е препоръчано от лекар. Никога не давайте нещо през устата на човек, който е в безсъзнание. ПРИ ПОПАДАНЕ В ОЧИТЕ: измийте с голямо количество вода; ако дразненето продължава, потърсете медицинска помощ. Няма специфичен антидот. Съхранение: Да се съхранява в проветриво място, далеч от източници на топлина и пряко излагане на слънчева светлина. Опаковка: Флакон (PE) с помпа дозатор от 350 ml