УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

 

Мисията на „БИЛКА ЛАЙФСТАЙЛ” ООД е да дадем на хората възможност за по-добро здраве и качество на живот, като използваме най-новите постижения в областта на козметиката и предлагаме висококачествени продукти на достъпни цени. Надяваме се, че нашите продукти ще бъдат използвани само и единствено по предназначение и съгласно описаните по-долу условия.

ВЪВЕДЕНИЕ

С настоящите условия за ползване се уреждат взаимоотношенията, които възникват между „БИЛКА ЛАЙФСТАЙЛ” ООД е дружество, регистрирано в Р. България, със сeдaлище в гр. София и адрес на управление гр. София 1616 ул. Ботко войвода №14 и потребителите на Уебсайта shop.bilkalifestyle.com е съгласно условията, посочени в настоящия документ (Условия за ползване). Ако не приемате тези Условия за ползване, моля незабавно преустановете ползването на Уебсайта.

С използването на Уебсайта, всяка негова страница и подстраница, меню, категория или подкатегория, секция или подсекция, както и с възникването, развитието и прекратяването на всяко правоотношение, породено вследствие на използването на този сайт, Вие предоставяте Вашето съгласие и се обвързвате с настоящите Условия за ползване, както и с всички други условия, регламентиращи отделни правоотношения, обусловени от неговото използванe. Те следва да се четат във връзка с подробности в Уебсайта относно начина, по който той действа и услугите, които се предоставят. Потребителят заявява, че е запознат с настоящите Условия за ползване, и всяко активно действие от негова страна, или запазване на пасивно поведение, след като Уебсайтът е зареден в браузъра, представлява електронно волеизявление, че е съгласен с тях.

Настоящият Уебсайт не събира лични данни на своите протребители, включително и IP адрес.

Ние си запазваме правото да изменяме настоящите Условия за ползване, когато е необходимо, без предварително уведомление, като поместваме актуализираната версия на Уебсайта.

ДОСТЪП ДО УЕБСАЙТА BILKACOLLECTION.EU

Не можем да гарантираме, че Уебсайтът ще работи постоянно или че няма да има прекъсвания или грешки. Нямате право да се опитвате да се намесвате в надлежната работа на Уебсайта, в частност се забранява да правите опити за разбиване или нарушаване на правилата и механизмите за сигурността, за извършване на нерегламентирано проникване/интервенции, хакване или по друг начин да извършите посегателство спрямо Уебсайта, или да нарушите работата на Уебсайта или на компютърна система, сървър или всякакво друго устройство, свързано с интернет.

Ваша е отговорността да гарантирате, че вашата компютърна система съответства на всички надлежни технически спесификации, необходими за ползване на Уебсайта и че е съвместима с него. Също така разбирате, че ние не можем да гарантираме и не гарантираме и не даваме уверение, че която и да е част от съдържанието в Уебсайта няма да е заразена по някакъв начин с вируси и/или друг код, които могат да причиняват поражения или да унищожават. Ваша е отговорността за прилагането на достатъчно процедури и средства за проверка за вируси (в това число анти-вирусни и други средства за защита и сигурност), за удовлетворяване на вашите конкретни изисквания относно сигурността и надеждността на входящите или изходящите данни.

Когато е необходимо, имаме право да ограничаваме достъпа до определени функционалности или секции в Уебсайта или до Уебсайта като цяло.

АВТОРСКО ПРАВО И ТЪРГОВСКИ МАРКИ

Освен ако не е посочено противоположното, „БИЛКА ЛАЙФСТАЙЛ” ООД или негови лицензодатели – трети страни притежават авторското право върху всички материали на Уебсайта, включително дизайн, текст, графични изображения и елементи и снимки.

Ние притежаваме търговските марки, които фигурират на Уебсайта и всички свързани търговски наименования, емблеми и мотиви, освен ако не е посочено противоположното. Всички останали търговски марки, емблеми и наименования, фигуриращи в Уебсайта, са собственост на притежателите на съответните права, както е посочено.

Можете да сваляте, да разпечатвате и да копирате откъси или материали от Уебсайта единствено за ваше лично ползване, като върху всеки материал задължително следва да е напълно обозначено авторското право или друго право върху интелектуалната собственост. Актът на подобно сваляне на материали или софтуер по никакъв начин не води до прехвърляне на авторско право, право на собственост или на ползване във ваша полза. Вие се задължавате да не ползвате материал от Уебсайта за каквито и да било други цели, освен за лични, като влючителното нямате право да размножавате, публикувате, измененяте или разпростравате материали, без нашето предварително изрично писмено съгласие.

ТОЧНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА

Ние ще полагаме разумни усилия да гарантираме точността на информацията в този Уебсайт.

В случай че установите неточности в информацията на Уебсайта, моля свържете се с нас на office@bilkalifestyle.com и ние ще се постараем да ги поправим, когато сме съгласни с евентуална поправка, в срокове, които са разумни в практически план.

ВРЪЗКИ КЪМ ТОЗИ И ДРУГИ УЕБСАЙТОВЕ

Понякога може да даваме връзки, чрез които пряко да посещавате уебсайтове на трети страни направо от този Уебсайт. Такива уебсайтове на трети страни не са под наш контрол и, освен ако не е посочено друго, ние нямаме никакъв принос към съдържанието на такива уебсайтове. Когато кликвате върху връзката и стигнете до тях, вие напускате зоната, която контролираме ние, поради което ние не можем да носим отговорност за каквито и да е въпроси, възникващи във връзка със събирането на ваши лични данни от тези уебсайтове, със съдържанието на уебсайтовете или продуктите или услугите, които Ви предлагат.

НАШАТА ОТГОВОРНОСТ

„БИЛКА ЛАЙФСТАЙЛ” ООД не носи отговорност при следните случаи:

  • За всякакви коментарите, дописките и другите материали, помествани на Уебсайта от трети лица.
  • За вреди причинени от други сайтове, достъпни чрез препратки/банери, поставени на настоящия Уебсайт.
  • За вредите, настъпили при липса или прекъсване на достъпността до Уебсайта, независещи от екипа на същия.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

„БИЛКА ЛАЙФСТАЙЛ” ООД е дружество, регистрирано в Р. България, със сeдaлище в гр. София и адрес на управление гр. София 1616 ул. Ботко войвода №14.

Неупражняване на право от наша страна не се счита за отказ от право. Вашите права съгласно тези Правила за ползване не могат да бъдат отстъпвани или прехвърляни.

В случай че се установи, че някаква част от настоящите Правила за ползване са нищожни, всички останали разпоредби в настоящите Правила за ползване остават действителни и в сила.

Вие и ние приемаме, че приложимото законодателство спрямо настоящите Правила за ползване е българското и че спорове между нас по отношение на Уебсайта или възникващи от или във връзка с настоящите Правила за ползване, ще се отнасят за разрешаване от компетентния съд в Република България.

КОНТАКТ С НАС

Ако срещате трудности с нашия Уебсайт bilkacollection.eu или желаете да споделите свои коментари по него, можете да се свържете с нас на фейсбукстраницата на Bilka Collection, както и на е-mail: office@bilkalifestyle.com.